Trzy style zarządzania – jaki panuje w Twoim przedsięborstwie?

Sukces organizacji oraz jej kierunek rozwoju uzależniony jest od wielu czynników. Jednym z najbardziej istotnych jest panujący w firmie styl zarządzania. Na ogół wyróżniamy trzy podstawowe style kierowania pracą zespołów. Różnią się one między sobą stopniem kontroli pracowników, stopniem zaangażowania szefostwa w zadania wykonywane przez podwładnych, czy możliwością swobodnego wyrażania opinii i podejmowania kreatywnych działań. Aby trafnie określić styl przywództwa panujący w danym przedsiębiorstwie, można zlecić przeprowadzenie audytu personalnego sprawdzonej agencji doradztwa personalnego

Szef autokrata

Charakterystyczną cechą autokratycznego stylu zarządzania jest niski stopień zaufania, jakim szefostwo darzy swoich podwładnych. Pracownicy są nieustannie kontrolowani, a ich działania poddawane są weryfikacji. Zabiegi te motywuje się przekonaniem, że brak kontroli nad pracownikami skutkuje niewywiązywaniem się z obowiązków. Kadra kierownicza ma pełną decyzyjność i przedstawia pracownikom dokładne wytyczne dotyczące wykonywanych zadań. Od podwładnych oczekuje się natomiast dotrzymywania terminów, sumiennego podejścia do obowiązków oraz regularnego dostarczania pożądanych wyników. Autokratyczny styl zarządzania nie sprzyja kreatywności ani budowaniu przyjaznej, pozytywnej atmosfery. 

Liberalne zarządzanie

Mówiąc o liberalnym stylu zarządzania, mamy na myśli absolutne przeciwieństwo stylu autokratycznego. Rola przełożonych ograniczona jest do minimum. Pracownicy posiadają dużą decyzyjność, a ich praca nie podlega ocenie. Brak informacji o wynikach i efektywności działań może skutkować niską motywacją, jak również poczuciem dezorientacji. W tym modelu zarządzania pracownicy na ogół nie wiedzą, czy prawidłowo wykonują swoje obowiązki oraz w których obszarach powinni dążyć do poprawy wyników. 

Demokratycznie 

Styl demokratyczny najczęściej sprawdza się w przedsiębiorstwach mających jeden nadrzędny cel, wspólny dla wszystkich pracowników. Podwładni swobodnie wyrażają swoje opinie. Mogą również brać udział w procesach decyzyjnych firmy. Mają szansę wykazywać się kreatywnością, proponując rozwiązania i przedstawiając swój punkt widzenia. Styl demokratyczny charakteryzuje się przywiązywaniem dużej wagi do komunikacji i budowania dialogu między pracownikami a przełożonymi. Praca każdej osoby zatrudnionej w firmie podlega ocenie i jest regularnie wyrażana w formie jasnego feedbacku. Dzięki temu pracownicy mają poczucie realnego wpływu na to, co dzieje się w firmie. 

Opisane wyżej style zarządzania mają zarówno mocne, jak i słabe punkty. Poznanie cech charakterystycznych każdego z nich pozwala na dopasowanie wybranego modelu do potrzeb i strategii firmy. Aby sposób zarządzania pracownikami był jak najbardziej optymalny, warto skorzystać z pomocy agencji doradztwa personalnego. Doświadczeni konsultanci podpowiedzą bowiem, jak wykorzystać poszczególne elementy różnych stylów, by chronić interes przedsiębiorstwa, a jednocześnie dbać o przyjazną kulturę organizacyjną firmy i zmniejszać wskaźnik fluktuacji kadr.

You may also like...