Badanie kultury organizacji i kwestionariusz OCAI

Kultura organizacyjna jest zbiorem norm, zachowań oraz wartości, które charakteryzują daną firmę, a jednocześnie odróżniają ją od innych. Przejawem kultury organizacyjnej są np. procedury mające regulować kwestie społeczne w przedsiębiorstwie. W oczywisty sposób wpływa ona na pracowników i ich poziom identyfikacji z organizacją, co z kolei oddziałuje na zaangażowanie personelu. Nie istnieje firma, która nie posiadałaby kultury organizacyjnej, jedynie może sobie z niej nie zdawać sprawy. Dlaczego jednak warto ją dokładnie poznać i zdefiniować? Przede wszystkim dlatego, że pomaga podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące działania przedsiębiorstwa. Najlepiej w tym celu skorzystać z profesjonalnych narzędzi takich jak badanie kultury organizacji i kwestionariusz OCAI.

Badanie kultury organizacji

Jaka kultura panuje w naszej firmie?

Badając kulturę, dokonujemy niejako charakterystyki naszej organizacji. Pierwszą korzyścią będzie to, że dowiemy się, jaki sposób zarządzania jest u nas dominujący. Wiedza ta pozwala z kolei na dostosowanie stylu prowadzenia firmy do naszych potrzeb i oczekiwań poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian i optymalizację pracy.

Diagnoza aktualnego stanu rzeczy jest też niezwykle ważna z punktu widzenia zarządzania personelem. Jak bowiem wiadomo, na sukces firmy pracują zatrudnieni w niej ludzie. By to zadziałało, pracownicy muszą identyfikować się z wizją i wartościami przedsiębiorstwa. Podstawową rolę odgrywa tutaj silna i spójna kultura organizacyjna. Jeśli z badania wynika, że właśnie taka panuje w naszej firmie, możemy spokojnie nadal ją pielęgnować. Natomiast, kiedy okaże się, że w tym względzie jest jeszcze wiele do zrobienia, badanie wskaże nam odpowiedni kierunek zmian lub pomoże zbudować ją od nowa. 

Przemyślana i harmonijna kultura organizacyjna ułatwia również procesy komunikacyjne. A nie jest przecież tajemnicą, że komfort pracy znacząco wzrasta w momencie, kiedy informacje przepływają szybko i są we właściwy sposób przekazywane.

Organizational Culture Assessment Instrument

Niezwykle użytecznym narzędziem podczas badania kultury organizacji jest kwestionariusz OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument). Pozwala on w łatwy sposób ustalić profil kultury panującej w firmie poprzez zastosowanie przejrzystego czterowymiarowego modelu. Ujmując rzecz najprościej, wszystkie organizacje podzielić można na cztery grupy (przeciwstawne bieguny), dzięki przyporządkowaniu ich do danej kategorii na podstawie cech charakterystycznych dla danego obszaru (np. elastyczność w opozycji do kontroli). Na koniec kwestionariusz określa, jaki profil jest najbliższy naszej organizacji. A mamy do wyboru cztery: klan, adhokracja, rynek i hierarchie.

źródło: OCAI online

Klan

Organizacje, których kultura należy do tego profilu przypominają wielką rodzinę. Środowisko pracy jest postrzegane przez kadry jako przyjazne i otwarte. Pracownicy wykazują się ogromnym zaangażowaniem i lojalnością wobec pracodawcy. Managerowie z kolei pełnią rolę opiekunów i mentorów. Troska o dobro pracowników przewyższa w tym przypadku nastawienie na zyski. Jak można się domyślić, wskaźnik fluktuacji kadr w podobnych organizacjach nigdy drastycznie się nie zwiększa. 

Adhokracja

Ten typ kultury organizacyjnej wykazuje się największą dynamiką. Nadrzędnymi wartościami jest innowacyjność i odwaga, dlatego w firmie cały czas się coś dzieje. Styl zarządzania nastawiony jest na elastyczność i szybkie  dostosowanie się do zmian rynkowych. Siłą napędową są ciągłe nowości i bycie w czołówce innowatorów. Z tego względu nie występuje tutaj określona struktura i główny ośrodek decyzyjny, a pracownicy cieszą się dużą swobodą w działaniu. Zespoły powstają na potrzeby danego projektu, nie są tworzone na stałe.   

Hierarchia

Do tego profilu należą organizacje, które ponad wszystko cenią stabilizację i bezpieczeństwo. Innowacyjność ustępuje tutaj miejsca przewidywalności i funkcjonowaniu firmy bez żadnych zakłóceń. Ściśle określona struktura, w której każdy pracownik ma przypisaną rolę i pozycję daje poczucie pewności i spokoju. Funkcja managera polega przede wszystkim na dobrej organizacji pracy. Wszystkie aspekty działania organizacji są zaś zapisane w regulaminach, przepisach i procedurach, od których nie ma odstępstw.

Rynek

Firmy, których kultura organizacyjna pasuje do tego profilu, nastawione są na wyniki i konkurencyjność. Jak można się domyślić, środowisko pracy jest w nich bardzo rygorystyczne, a nawet bywa bezwzględne. Presja osiągania celów, ciągłego zwiększania zysków i wyprzedzania konkurencji wymaga tzw. rządów twardej ręki. Managerowie są zatem niezwykle stanowczy (czy wręcz apodyktycznie), natomiast pracownicy do granic ambitni.

You may also like...