Budowanie pozytywnych relacji w firmie

Nie ulega wątpliwości, że relacje międzyludzkie stanowią fundament każdej organizacji. Z raportu sporządzonego na podstawie Badania Satysfakcji Pracowników wykonanego przez Towarzystwo Zarządzania Zasobami Ludzkimi (2016 r.) wynika, że to właśnie relacje są postrzegane jako najistotniejszy czynnik wpływający na poziom zaangażowania. Taką odpowiedź wskazało aż 77% pracowników poddanych badaniu. Oczywiście, poza samym zaangażowaniem, kwestie relacji bezpośrednio oddziałują na lojalność, satysfakcję oraz produktywność. Utrzymanie ich na dobrym poziomie między pracownikami gwarantuje wyższą efektywność współpracy w zespole. Mając na uwadze te czynniki, przyjrzyjmy się zasadom budowania pozytywnych relacji w przedsiębiorstwie.     

relacje w firmie

Czemu relacje w miejscu pracy są ważne?

Dla ludzi interakcje społeczne są sprawą fundamentalną, także w sferze zawodowej. Im lepsze relacje w zespole zbudowane, tym pracownicy czują się ze sobą bardziej komfortowo. To z kolei przekłada się na większość otwartość w wyrażaniu własnej opinii czy pomysłów. W konsekwencji ułatwia to akceptację zmian, tworzenie i wdrażanie innowacji. W ten sposób członkowie zespołu mają szansę zobaczyć pozytywne efekty współpracy, dzięki którym morale i produktywność wzrasta. Dodatkowo pogłębienie więzi w ramach swojej grupy zawodowej może otworzyć drzwi do kolejnych etapów kariery. 

Co oznacza dobra relacja?

Relacja jest sumą wielu składowych. Dobra relacja na pewno opiera się na szacunku, zaufaniu, otwartości w komunikacji, włączeniu do grupy.    

Zaufanie – podstawowy czynnik właściwych relacji. Dzięki niemu członkowie zespołu mogą mieć pewność co do wsparcia ze strony innych. Zbudowanie zaufania wymaga czasu, pomoże w tym procesie branie odpowiedzialność za własne błędy, dzielenie się informacjami i wiedzą, dotrzymywanie obietnic. Kluczem będą szczerość i uczciwość. 

Szacunek – gdy ta wartość jest obecna w zespole, jego członkowie zaczynają wykorzystywać zbiorą wiedzę i kreatywność. Aby stworzyć warunki, w których postawa szacunku wobec innych jest promowana warto zwracać uwagę na perspektywę innych ludzi, podążać za nią, nawet jeśli występują spore różnice zdań. 

Otwartość w komunikacji – ten aspekt relacji opiera się o aktywne słuchanie współpracownik oraz jasne komunikowanie własnego zdania. Główną zasadą jest zwracanie uwagi i pytanie o zdanie innych. 

Włączenie do grupy – polega ono na podejmowanie wspólnych działań, tak w pracy jak i poza nią. Ważne jest dzielenie się wiedzą, realizacja wspólnych projektów. W ramach tych działań aktywności powinny prowadzić do integracji zespołu. 

Które relacje w pracy są ważne?  

Relacje w miejscu pracy są wielopłaszczyznowe. Po pierwsze warto zwrócić uwagę na budowanie właściwych interakcji ze współpracownikami, gdyż to bezpośrednio wpływa na zadowolenie z pracy. A co za tym idzie – na produktywność całego zespołu, jego lojalność wobec pracodawcy, pośrednio zaś na wskaźnik fluktuacji kadr. Jednak nie wolno zapominać o relacji “góra–dół”, czyli przełożony–pracownik. Dbanie o dobre relacje na tym poziomie przełoży się na większą satysfakcję i rozwój samych pracowników. 

Z punktu widzenia przedsiębiorcy warto jest budować pozytywne relacje w organizacji. Do tego celu może nam posłużyć wiele narzędzi. Do sprawdzenia poziomu zadowolenia przydatnym okaże się badanie satysfakcji pracowników. Dzięki niemu pracodawca będzie dysponował konkretnymi wskazaniami, na jakich polach relacje wymagają poprawy oraz jaki jest dokładnie ich obecny stan.       

You may also like...